ДОГОВОР ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ ОТ ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ФОРМУЛЯР Е ДОГОВОР С ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ. Моля, да го прочетете внимателно преди да отбележите полетата и да го подпишете.

Като се има предвид Освободените лица (дефинирани по-долу), се съгласявам за яхтена разходка с развлекателна цел, като давам разрешението си за използването на плавателни съдове и съоражения, които са тяхна собственост, както и за дължимата и действителната стойност на провизията, чието получаване и достатъчност се признава с настоящото споразомение както следва:

Искам да участвам в експлоатацията на плавателен съд, чийто тип не се ограничава до яхта, лодка или патноходка (с общо наименоване “Плавателен съд”), който ще бъде управляван от “Айрън Лоджик” ООД, и ще е част от образователен курс, с цел усъвършенстване на уменията ми по плаване.

ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ

Аз разбирам и се съгласявам, че пътуването и возенето на лодка за развлечение носи много рискове, заплахи и опасности, като не е изключено преобръщане на лодката, катастрофиране в брега или скалите, спешна евакуация, потъване, подхлъзване, падане, неправилно използване на оборудването, небрежност от страна на другите участници или инструкторите, и всякаква небрежност включена в клаузите (описани по-долу) като трябва да се предприемат разумни стъпки, за да защитят или предпазят мен от рисковете, заплахите и опасностите по време на участието ми в развлекателното плаване с лодка. Съгласявам се и разбирам още, че развлекателното плаване с лодка се извършва във водата, където условията са променливи и непредсказуеми и могат да се променят без предупреждение, което може да засегне безопасността на плаването, и да доведе до сериозни телесни повреди, смърт или щети над собствеността и имуществото. Аз напълно поемам и приемам пълнатата отговорност за всички рискове, заплахи и опасности, както и възможните телесни наранявания, смърт или щети и загуби, произтичащи от тях.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ ОТ ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Приемайки мен като желаещ участник в експлоатацията на яхта, в съответствие с “Айрън Лоджик” ООД, aз за себе си, моите наследници, близки роднини, изпълнители, лични представители, администратори, правоприемници и възложители, и всеки който действа от или чрез мен, приемам: отказването и освобождаването завинаги от отговорност на “Айрън Лоджик” ООД, както и на нейните собственици, акционери, притежателите на яхти, инструктори, учители, треньори, екипа по поддръжка, офис служители, агенти, обслужващ персонал, работници, предприемачи, представители, директори, избрани и назначени служители, правоприемници, както и всеки от (“Освободените”), на и от всякакви претенции, разходи, искания, вреди, дългове, такси, облигации, споразумения, пактове, договори, разноски, действия и посоките на действия, незнависимо от устава / правилника или от собствения капитал (включително “Претенциите”) ,от всякаква отговорност за загуби, щети, разходи или повреди, включително смърт в мое лице или имуществени загуби, каквато и да е причината за тях (включително “Загуба и повреда”), произтичащи от, или свързани по какъвто и да е начин с моето участие в експлоатацията на плавателния съд (“Моето участие”) и независимо дали се дължи на Претенции, и/или на Загуба и повреда, които са допринесли или са причинени от тези действия, пропуски или от други действия и поведение на някое от Освободените лица.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ ОТ ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА

Оттеглям всички искове, които имам, или може да имам в бъдеще срещу Освободените, по отношение на загуби и щети поради каквато и да е причина, произтичаща от тях, което се отнася по някакъв начин към участието ми в разходката за развлечение с лодка, включително, но не само: небрежност, нарушение на договора, нарушение на задължението за полагане на грижи, независимо дали е по закон или за собствена справедливост, независимо дали се дължи на Претенции, и/или на Загуба и повреда, които са допринесли или са причинени от тези действия, пропуски или от други дейности и поведение на някое от Освободените лица.

Съгласявам се да поддържам и запазя сигурността и да компенсирам Освободените лица от или за вреда или загуба, понесена от който и да е от тях, произтичаща или свързана по някакъв начин с моето участие, независимо от това, че тази отговорност може да е била причинена от действия, пропуски, или от други дейности и поведение на някое от Освободените лица.

С подписването ми потвърждавам, че съм прочел, разбрал и доброволно съм се съгласил да бъда обвързан с условията на този документ за Осводождаване от отговорност, отказване от правни претенции, обезщетение и рискова застраховка. Освен това потвърждавам, че нито един от Освободените лица не е направил устни изявления или подбуди по отношение на моето участие или във връзка с подписването на този формуляр, и че аз съм имал възможността за попитам или осведомя за рисковете, заплахите и опасностите свързани с карането на яхта за развлечение. Освен това се съгласявам, че Освобождаването е предвидено да бъде толкова обширно и всеобхватно, колкото е позволено от закона, и че ако някоя част от него се счете за невалидна, то останалата част от него ще е в сила и ще бъде задължителна за мен. Разбирам, че като подпиша този формуляр, се отказвам от определени законови права, включително и правото да съдя или да поискам обезщетение при настъпване на произшествие.

С настоящото възлагам и предоставям на “Айрън Лоджик” ООД правото и разрешението за ползване, съхраняване, възпроизвеждане, и публикуване фотографии, филми, видеозаписи, звукозаписи и / или печатни или електронни изображения, които показват моя образ, глас и / или подобие и с настоящото освобождавам “Айрън Лоджик” ООД от всякаква отговорност за такъв вид употреба и публикация. С настоящото разрешавам възпроизвеждането, авторското право, излагането, излъчването, публикуването, електронното съхранение и / или разпространението на споменатите фотографии, филми, видеозаписи и звукозаписи и / или други изображения от посочените материали без ограничение по преценка на “Айрън Лоджик” ООД. Специално се отказвам от всякакво право на обезщетение, което мога да получа за някое от гореизброените.

Разбирам също, че разходката за развлечение с яхта изисква физически усилия, и че е необходимо да се консултирам с лекар преди да участвам в тази, или в някоя друга тежка физическа активност.